Fiskar i sjöarna som ingår i Stora Härsjöns FVO

Gädda (Esox lucius) är en rovfisk som lever på norra halvklotet både i sötvatten och bräckt vatten.
Mycket populär bland sportfiskare då det är en tuff fisk som bjuder stort motstånd.
Exemplar på 12 till 15 kg har fångats i bland annat Stora Härsjön.

 

Abborre (Perca fluviatilis) är en sötvattenslevande fisk som jagar i stim och tillhör familjen abborrfiskar och släktet Perca.
Storlekar mellan 1 till 2 kg förekommer i våra sjöar men vanligen är abborrarna runt några hekto i storlek.

Mörten (Rutilus rutilus) är en sötvattens- och bräckvattenfisk tillhörande familjen karpfiskar.Mörten är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar.
Den finns över hela landet. Mörten lever som regel i kanten av sjön, men om vattnet är grumligt kan de också hålla sig längre ut från stranden.
Det är inte vanligt att man äter mört då den har mycket ben i sig. Mörten är dock en bra bytesfisk både för Gädda och Abborre.

Siklöja (Coregonus albula) är en fisk i familjen laxfiskar. Den förekommer i norra Europa och fiskas bland annat för sin rom.
Kan endast fiskas med nät vilket är förbehållet fiskerättsägare enbart.

Europeisk ål (Anguilla anguilla), ofta benämnd som ål, är en långsträckt fisk med säreget fortplantningsbeteende och uppskattat kött.
Mycket lite är känt om ålens fortplantning och vandring, men den leker och dör i Sargassohavet.
Ål har under många år inplanterats i Stora Härsjön som kompensation för att det saknats fungerande åltrappa vid utloppet av Stora Härsjön.
Dessa inplanteringar har nu upphört och en åltrappa har monterats. Ålyngel som planterats in eller som lyckats ta sig upp i sjön stannar ca. 20 år innan den blir så stor att den vill vandra till Sargassohavet. Den har då lagt på sig ett ordentligt lager av fett som den tar av under vandringen.

Ålen är sedan några år fredad och ål som fångats av misstag måste släppas omedelbart.

Sutare (Tinca tinca), lindare, är en art i familjen karpfiskar.
Sutaren kan bli upp emot 70 centimeter lång och har ett tjockt lager slem. Den är försiktig och ljusskygg och håller sig därför nära botten.
Mygglarver, musslor, snäckor och annat som finns i bottenslammet utgör huvudfödan. Sutaren är en uppskattad sportfisk för mete  (speciellt bottenmete) eftersom den är svår att fånga samt att den bjuder stort motstånd. Sutaren anses av många vara en delikatess, köttet är fast och fint och har inte mycket ben. Finns i Stora Härsjön men har endast kunnat fångas med nät såvitt styrelsen vet.

 

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss, tidigare: Salmo gairdneri eller Salmo irideus)
Har satts ut i vissa tjärnar ingående i Stora Härsjöns FVO och även i någon av de stora sjöarna. Förekommer dock ytterst sparsamt idag.

Öring (Salmo trutta) är en art i familjen laxfiskar. Dess naturliga utbredning sträcker sig från norra och nordvästra Europa inkl. Island och Brittiska öarna, till västra Asien (Ryssland). Stora Härsjöns FVO har under många år satt ut öring i Stora Härsjön med tanke att få igång en reproduktion i främst bäcken mellan Lilla och Stora Härsjön. Detta projekt har dock stoppats de senaste åren pga ändrad syn på utsättning från Länsstyrelsen. Nu ger man endast tillstånd till utsättning av arter som finns eller har funnits i det lokala vattnet. Det finns dock sparsamt med öring och en viss reproduktion har skett men ett fortsatt stöd av insättning behövs sannolikt för att skapa en livskraftig stam av öring.


Tillbaka till startsidan